ค้นหา:

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำแนกตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรมหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงศึกษาธิการ

แผนงาน-โครการกิจกรรมหลัก
งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
รวม
แผนงาน:แผนงานบุคลากรภาครัฐ
302,006,000
28,862,347
330,868,347
         1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
302,006,000
28,862,347
330,868,347
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
103,422,400
75,451,753
178,874,153
         1.โครงการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ศิษย์เก่า
-
27,960
27,960
         2.โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอการพัฒนาเชิงพื้นที่
-
6,600
6,600
         3.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
-
58,905
58,905
         4.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
8,500
5,000
13,500
         5.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
102,250
578,555
680,805
         6.โครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
99,800
746,600
846,400
         7.โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
26,500
100,600
127,100
         8.โครงการเพิ่มทักษะแก่คณาจารย์ (Upskill&Reskill) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร/การวิจัย/การบริการวิชาการ
10,000
158,500
168,500
         9.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
11,500
471,200
482,700
         10.โครงการส่งเสริมความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
-
129,000
129,000
         11.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
10,947,455
23,305,030
34,252,485
         12.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสิทธิประโยชน์
-
1,854,700
1,854,700
         13.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
23,300
15,500
38,800
         14.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำผลงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
-
25,000
25,000
         15.โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา
31,915
100,775
132,690
         16.โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
76,000
321,320
397,320
         17.โครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา
-
104,800
104,800
         18.โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษา
5,000
74,200
79,200
         19.โครงการเพิ่มทักษะแก่คณาจารย์ (Upskill&Reskill) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร/การวิจัย/การบริการวิชาการ
6,000
221,848
227,848
         20.โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
15,000
397,050
412,050
         21.โครงการส่งเสริมความร่วมมือสถาบันการศึกษาภายในและต่างประเทศ
-
75,000
75,000
         22.โครงการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
11,333,050
27,197,500
38,530,550
         23.โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรดิจิทัล
207,280
4,418,800
4,626,080
         24.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
26,204,795
3,066,470
29,271,265
         25.กิจกรรมหลักสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
54,314,055
4,724,360
59,038,415
         26.กิจกรรมหลักการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-
7,266,480
7,266,480
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
34,116,400
-
34,116,400
         1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
11,150,000
-
11,150,000
         2.โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน สู่แพลตฟอร์มออนไลน์
2,840,000
-
2,840,000
         3.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
2,200,000
-
2,200,000
         4.โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
4,500,000
-
4,500,000
         5.โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชน ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
3,700,000
-
3,700,000
         6.โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล
2,500,000
-
2,500,000
         7.โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน
5,726,400
-
5,726,400
         8.โครงการชุมชนดิจิทัลเพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21
1,500,000
-
1,500,000
แผนงาน:แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
946,000
5,391,200
6,337,200
         1.กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
946,000
-
946,000
         2.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต
-
5,391,200
5,391,200
แผนงาน:แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
9,901,100
-
9,901,100
         1.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
5,901,100
-
5,901,100
         2.โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศกรสังคม
1,000,000
-
1,000,000
         3.โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3,000,000
-
3,000,000
รวม
-
-
-

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโทรศัพท์ 0-5424-1038 โทรศัพท์ภายใน 5140-5145